Prev Next

Úspešne prebehlo slávnostné odovzdávanie diplomov na Ekonomickej fakulte UJS

Na Ekonomickej fakulte sa slávnostné odovzdanie diplomov konalo v dňoch 9. a 10. júla v aule Konferenčného centra univerzity. Úspešne ukončilo štúdium a získalo diplom celkovo...

„7th International Workshop on Surface Engineering in Komárno“

V Konferenčnom centri UJS v dňoch 19 – 22. 06. 2018 sa konal workshop pod názvom „7th International Workshop on Surface Engineering in Komárno“. Workshop bol organizovaný...

I. Stretnutie Maďarských Ekonómov na Slovensku

14-15. júna 2018. v Konferenčnej budove UJS sa uskutočnilo I. Stretnutie Maďarských Ekonómov na Slovensku. Podujatie sa uskutočnilo spoločnou organizáciou Ekonomickej fakulty UJS a Spoločnosti maďarských...

Prednáška amerického profesora na pôde EF UJS

V Konferenčnej budove UJS prednášal 23. mája 2018 na tému „Trendy a tendencie v oblastiach manažmentu a hospodárenia s ľudskými zdrojmi v USA” Allen D...

Podnikateľský workshop na Univerzite J. Selye

V rýchlo sa meniacom svete model celoživotného vzdelávania je nevyhnutným predpokladom trvalej udržateľnosti a je kľúčovou oblasťou prežitia. V tejto súvislosti Ekonomická fakulta Univerzity J...

Zasadnutie Vedeckej rady EF UJS

04. mája 2018. zasadala Vedecká rada Ekonomickej fakulty UJS. Prítomní členovia rady prerokovali hodnotenie činnosti fakulty v oblastiach vzdelávania, zabezpečenia kvality a výkon v oblasti...

Našu fakultu navštívi medzinárodne uznávaný profesor

WORKSHOP INVITATION The Faculty of Economics of J. Selye University is pleased to invite you to attend  next event of  series of  International Studies. American enterprise/company management in...

21. Konferencia ŠVOČ v Oradei – III. miesto študenta EF UJS

04. mája 2018 sa konala 21. Konferencia Študentskej Vedeckej Odbornej Činnosti v Oradei (Rumunsko) na Kresťanskej Univerzite Partium.  Na konferencii prezentovali svoje vedecké práce v 13 sekciách...

I. STRETNUTIE MAĎARSKÝCH EKONÓMOV NA SLOVENSKU - POZVÁNKA

Združenie maďarských ekonómov na Slovensku a Ekonomická fakulta Univerzity J. Selyeho organizujú 14-15. júna 2018 I. Stretnutie maďarských ekonómov na Slovensku. Stretnutie sa usporiada s cieľom vytvorenia...

POZVÁNKA - Interaktívny Podnikateľský Workshop

Ekonomická fakulta Univerzity J. Selyeho Vás srdečne pozýva na program s názvom:  „Prežitie, udržateľnosť a rast v slovenskom podnikateľskom prostredí” Interaktívny Podnikateľský Workshop Program sa uskutoční 9. mája 2018...

Odovzdávanie ceny InnoIcon

V akademickom roku 2017/2018 vďaka spolupráci Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho, akciovej spoločnosti iLex Systems a spoločnosti IBM Hungary mali študenti už druhý krát možnosť absolvovať predmet...

Prednášajúci z Indie na našej fakulte

Dňa 18-ého apríla 2018 naši poslucháči sa oboznámili s ďalšou inovatívnou profesiou počas workshopu, s názvom „Value Engineering v praxi”. Hosťom workshopu bol P. Arjunraj...

Univerzitné kolo ŠVOČ 2017/18 - VÝSLEDKY

11. apríla 2018. sa uskutočnilo Univerzitné kolo ŠVOČ. Študenti fakulty súťažili v dvoch sekciách. Sekcia ekonomických vied Predsedom sekcie bol Prof. Dr. József Poór, DSc. volt. Komisia...

Zmeny vo svete energií - Prednáška Mareka Senkoviča

10. aprila 2018. prednášal v rámci podujatia 14. Komárňanských univerzitných dní Marek Senkovič, hlavný ekonomický poradca generálneho riaditeľa Slovnaftu, a.s.. Jeho prednáška, ktorá odznela pod názvom...

V. SÚŤAŽ V PRÍPRAVE PODNIKATEĽSKÝCH PLÁNOV – FINÁLE

28. marca 2018 sa uskutočnilo finále súťaže pod názvom V. Súťaž v príprave podnikateľských plánov, ktorú organizuje každoročne Ekonomická fakulta v spolupráci so Študentskou samosprávou EF UJS...

Pozvánka na workshop

Ekonomická fakulta UJS Vás srdečne pozýva na workshop pod názvom: Workshop on Value Analysis and Value Engineering (VA-VE) (Analýza a plánovaqnie hodnoty v praxi) Workshop sa bude konať...

Zasadnutie Vedeckej rady Ekonomickej fakulty

12. marca 2018 zasadala Vedecká rada EF UJS. VR EF UJS prerokovala najmä vedúcich tém dizertačných prác na akademický rok 2018/2019, rozšírenie Odborovej komisie doktorandského...

Prečo vybrať z ponuky študijných odborov EF UJS?

Výber správneho študijného odboru je zárukou úspešného zamestnania sa mladých po získaní vysokoškolského vzdelania. Najžiadanejšími odborníkmi v súčasnosti sú stále absolventi študijných odborov IT technológií a ekonomických...

XVII. Súťaž prípadových štúdií

V dňoch od 24. - 26. februára 2018 sa konala súťaž v Maďarsku v meste Veszprém s názvom XVII. Súťaž prípadových štúdií, na ktorej sa...

Deň otvorených dverí Univerzity J. Selyeho 2018

Dňa 14. februára 2018 Univerzita J. Selyeho usporiadala Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutočnil v budove Konferenčného centra univerzity. Ekonomická fakulta prezentovala pre záujemcov ňou ponúkané...

Študentská vedecká odborná činnosť - UNIVERZITNÉ KOLO

Rada ŠVOČ UJS vypisuje pre akademický rok 2017/2018  univerzitné kolo ŠVOČ pre študentov UJS. Konferencia sa koná pod záštitou Rektora UJS. Plánované sekcie týkajúce sa našej fakulty: Ekonomické...

X-CULTURE

Študenti Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho sa zúčastnili v poradí už dvanásty krát v programe riešenia prípadových štúdií koordinovaného americkou univerzitou Greensboro. Univerzita J. Selyeho, na...

V. SÚŤAŽ V PRÍPRAVE PODNIKATEĽSKÝCH PLÁNOV

Stredoškoláci pozor! Ekonomická fakulta Univerzity J. Selyeho a Študentská samospráva EF UJS už piaty krát usporiadajú súťaž pod názvom PODNIKATEĽSKÝ PLÁN. Vaše podnikateľské nápady môžete prezentovať...

XII. Konferencia Študentskej vedeckej odbornej činnosti

XII. Konferencia ŠVOČ (Študentská vedecká odborná činnosť) pre študentov maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku sa konala 1. až 2. decembra 2017 na Fakulte stredoeurópskych štúdií Univerzity...

Týždeň vedy a techniky na EF UJS

Týždeň vedy a techniky v roku 2017 sa  na EF UJS niesol v znamení rôznych zaujímavých podujatí pre študentov fakulty a odbornú a širokú verejnosť, ktorí...

Doplňujúce pedagogické štúdium, profesijných ekonomických predmetov - prieskum

Univerzita J. Selyeho sa angažuje o získanie akreditácie doplňujúceho pedagogického štúdia profesijných ekonomických predmetov. Akreditácia doplňujúceho pedagogického štúdia bude podložená prieskumom záujmu o štúdium, do ktorého sa...

Dekanské voľno

Dekan Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho RNDr. Peter Csiba, PhD. udeľuje dekanské voľno pre študentov EF UJS na deň 3. november 2017 (piatok).

Výročná Konferencia Pracovnej skupiny Znalostného manažmentu MAV

Pracovná skupina Znalostného manažmentu Ekonomickej komisie Maďarskej Akadémie Vied (MAV) organizovala svoju každoročnú konferenciu dňa 25. októbra 2017 pod názvom "Priemysel 4.0 - Najnovšia výzva...

Zasadnutie Akademickej obce Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho

Zasadnutie Akademickej obce Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho sa konalo  9. októbra 2017 o 13:00 hodine v Konferenčnom centre UJS. Zasadnutie, ktoré bolo venované kľúčovým témam...

Študijní poradcovia

RNDr. Peter Csiba, PhD.,  dekan Ekonomickej fakulty, podľa článku 30 ods. 1 Študijného poriadku Univerzity J. Selyeho, vymenoval dňa 26. 9. 2017 študijných poradcov pre...

Slávnostné otvorenie akademického roka a inaugurácia dekana EF UJS

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE 14. AKADEMICKÉHO ROKA NA UJS a inaugurácia dekana EF UJS Dňa 14. septembra 2017 sa konalo otvorenie akademického roka 2017/2018 na UJS. Naša univerzita...

Medzinárodná vedecká konferencia UJS – Sekcia „Moderné informačno-komunikačné te…

Na Univerzite J. Selyeho sa v dňoch 12. – 13. septembra 2017 konala Medzinárodná vedecká konferencia s názvom "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia"...

Medzinárodná vedecká konferencia UJS - Sekcia ekonomických vied

Na Univerzite J. Selyeho sa v dňoch 12. – 13. septembra 2017 konala Medzinárodná vedecká konferencia s názvom "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia"...

Zápisy na štúdium na Ekonomickej fakulte UJS na akademický rok 2017/2018

Uskutočnili sa zápisy na štúdium na Ekonomickej fakulte na akademický rok 2017/2018. Tešíme sa veľkému záujmu uchádzačov. Vedenie fakulty praje študentom, zapísaným do prvých a vyšších...

Výročná Konferencia Pracovnej skupiny Znalostného manažmentu

Pracovná skupina Znalostného manažmentu Ekonomickej komisie Maďarskej Akadémie Vied (MAV) organizuje svoju každoročnú vedeckú konferenciu znalostného manažmentu. V priebehu posledných 13 rokov dostalo priestor množstvo...

Slávnostné odovzdávanie diplomov na Ekonomickej fakulte Univerzity J. Selyeho

Na Ekonomickej fakulte sa slávnostné odovzdanie diplomov konalo v dňoch 6. a 7. júla v aule Konferenčného centra UJS. Úspešne ukončilo štúdium a získalo diplom celkovo...

Medzinárodná vedecká konferencia EMFSA 2017

Pedagógovia Ekonomickej fakulty UJS Ing. Renáta Machová, PhD. a PhDr. Enikő Korcsmáros, PhD. sa zúčastnili za podpory vedenia univerzity na medzinárodnej vedeckej odbornej konferencie EMFSA...

Návšteva IBM Innovation Centra

Pedagógovia EF UJS a študent Ádám Páldi, ktorý bol ocenený zvláštnou cenou v rámci predmetu „Manažment inovácií“, navštívili 30.júna 2017 IBM Innovation Center v Budapešti, kde sa...

Finále Univerzít SR 2017 v basketbale

V dňoch 23. a 24. mája bolo usporiadané celoslovenské Finále Univerzít v basketbale v Košiciach. Nitriansky kraj na uvedenom podujatí reprezentovalo družstvo Univerzity J. Selyeho s nasledovnými...

Výjazdové stretnutie Maďarskej akadémie vied

Výjazdové stretnutie   "Pracovnej skupiny Non profit a verejný  marketing"  IX. Sekcie Marketingu  Maďarskej Akadémie Vied, ktorej predsedom je profesor  našej Univerzity prof Dr. Józsa László, CSc...

Odovzdávanie cien iLex innoICON

Študenti Inovačného manažmentu úspešne absolvovali skúšku prostredníctvom iLex innoICON v anglickom jazyku 27. apríla 2017 na Ekonomickej fakulte Univerzity J. Selyeho. Osvedčenia o úspešnom ukončení skúšky...

Návšteva firmy Audi Hungaria

Študenti Ekonomickej fakulty 28. apríla 2017 navštívili firmu Audi Hungaria v Győri. Známa firma, na základe svojej diverzifikácie, kladie dôraz na výrobu motorov, výrobu náradia a na...

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na akademický rok 2017/18

Ekonomická fakulta v poradí druhý krát vyhlasuje prijímacie konanie na doktorandské štúdium v dennej a externej forme študijného programu Ekonomika a manažment podniku v študijnom odbore...

Univerzitné kolo ŠVOČ - sekcia "Ekonomické vedy"

Na Univerzite J. Selyeho sa 5. apríla 2017 v akademickom roku 2016/2017 uskutočnilo Univerzitné kolo ŠVOČ . V sekcii "Ekonomické vedy" boli prezentované práce na...

Účasť na OTDK

V dňoch 6. a 8. apríla 2017 sa konala Ekonomická sekcia XXXIII OTDK (XXXIII. Národná ŠVOČ), ktorú tohto roku organizovala Ekonomická fakulta Gyulu Kautza Univerzity...

Úspech našich študentov na súťaži "XVI. Esettanulmány Megoldó Verseny"

V dňoch 25.-27. februára sa konala súťaž pod názvom „XVI. Esettanulmány Megoldó Verseny“ zameraný na riešenie prípadových štúdií v meste Veszprém, na ktorej sa reprezentovala aj...

Pohár univerzít Karpatskej kotliny

Reprezentanti UJS vo futsale a v basketbale sa zúčastnili na podujatí „Pohár univerzít Karpatskej kotliny“. Veľkolepé podujatie bolo organizované v dňoch 2.-4. marca 2017 Univerzitou ELTE v Budapešti. Naše...

IV. SÚŤAŽ V PRÍPRAVE PODNIKATEĽSKÉHO PLÁNU – FINÁLE

Finále súťaže pre študentov stredných škôl s názvom IV. ŠUŤAŽ V PRÍPRAVE PODNIKATEĽSKÉHO PLÁNU organizovaná Ekonomickou fakultou UJS a Študentskou Samosprávou Ekonomickej fakulty UJS pod...

Akademický senát Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho

OZNAM Na riadnom zasadnutí dňa 08.03.2017 Akademický senát Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho schválil nasledovné uznesenie: Uznesenie 08/03/2017-1 Akademický senát Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho zvolil kandidáta na...

PRÍKAZ DEKANA

Dekan Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho, RNDr. József Bukor, PhD., udeľuje dekanské voľno zamestnancom a študentom fakulty na 08. marca 2017 (streda) v čase od 8:00...

VOĽBY DEKANA EKONOMICKEJ FAKULTY UJS

Kandidát na obsadenie postu dekana Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho: RNDr. Peter Csiba, PhD. Dátum volieb: 08.03.2017 Miesto: K1 Čas: 09:00 Ing. Zoltán Šeben, PhD. Predseda Akademického senátu EF UJS Katedra Manažmentu...

ACTUAL ECONOMY: EURASIAN DISCOURSE ON GLOBAL CHALLENGES

V dňoch 26-27. januára 2017. sa zúčastnil a prednášal na medzinárodnej konferencii ACTUAL ECONOMY: EURASIAN DISCOURSE ON GLOBAL CHALLENGES v Baku (Azerbajdžan) doc. Ing. Péter Karácsony...

VOĽBY DEKANA EKONOMICKEJ FAKULTY UJS

Vypísanie termínu volieb: 03.02.2017 Termín konania volieb dekana: 08.03.2017      Volebná komisia prijíma návrhy kandidátov na dekana fakulty od členov akademickej obce fakulty v termíne do: 17.02.2017, 12:00 Neanonymné návrhy...

Zážitkové učenie na EF UJS

V letnom semestri akademického roku 2016/2017 ponúkne Ekonomická fakulta Univerzity J. Selyeho v spolupráci s firmou iLex Systems s.r.o. svojim poslucháčom zážitkové učenie v rámci...

„Ekonomika a veda” – správa z podujatia

Pod záštitou Dekana EF UJS s cieľom založenia tradície sa konala 25. januára 2017 prvá konferencia pre doktorandov pod názvom „Ekonomika a veda”,  v rámci...

International Conference on Enterprise Marketing and Globalization

V dňoch 12-13. decembra 2016. sa zúčastnil a prednášal na konferencii EMG 2016 (Enterprise Marketing and Globalization 2016) v Singapúre Dr. László Józsa, CSC., profesor Katedry...

10th Indian Conference on Computer Vision, Graphics and Image Processing

V dňoch 19-22. decembra 2016 sa Štefan Gubo, odborný asistent Katedry matematiky a informatiky, zúčastnil konferencie 10th Indian Conference on Computer Vision, Graphics and Image Processing...

Pozvánka na podujatie pod názvom "Ekonomika a veda"

Ekonomická fakulta Univerzity J. Selyeho Vás srdečne pozýva na vedecké podujatie „EKONOMIKA A VEDA“ s podtitulom Ranné etapy ekonomických PhD. výskumov maďarskej menšiny na Slovensku Dátum: 25. január 2017 Miesto:...

Prednáška Imricha Hugyivára

15. decembra 2016 na záverečnej prednáške predmetu Finančná analýza prednášal študentom magisterského študjného programu Ekonomika a manažment podnikov Imrich Hugyivár, manažér controllingu spoločnosti ARRIVA Slovakia a.s...

Vedecký deň firmy iLEX

Poslucháči Univerzity J. Selyeho sa 12. decembra 2016 zúčastnili na prezentačnom dni firmy iLex v priestoroch firma IBM Hungary Inovačné centrum. Úvodom v  rámci prednášok...

IV. SÚŤAŽ V PRÍPRAVE PODNIKATEĽSKÉHO PLÁNU – VÝZVA

Ekonomická fakulta Univerzity J. Selyeho so Študentskou Samosprávou EF UJS už po štvrtý krát vyhlasujú súťaž pre študentov stredných škôl pod názvom PRÍPRAVA PODNIKATEĽSKÉHO PLÁNU. Ďalšie informácie sú dostupné...

SIMULÁTOR BURZY NA FAKULTE

Vďaka spoločnostiam PartnersGroupSK a Pioneer Investments 08. decembra 2016. v rámci predmetu Finančná gramotnosť dostali študenti fakulty príležitosť vyskúšať si obchodovanie na burze pomocou simulátora...

DOCTORAL WORKSHOP - PÉCS - REFERÁT

Podujatie pod názvom Doctoral Workshop sa konalo od 25. až do 27. novembra 2016 na Univerzite v Pécsi. Našu univerzitu zastupovali doktorandi Ekonomickej fakulty (Mgr. Dániel...

Online marketing v centre pozornosti na TvT

8. novembra 2016. v Konferenčnej budove UJS prednášal v tematike online marketingu v zastúpení Maďarskej nadácie pre rozvoj podnikania Dr. Tamás Bokor, vyučujúci Univerzity Corvinus...

Prednáška na tému Finančná dôvera a kultúra

16. novembra 2016 v miestnosti G310 budovy EF UJS prednášal na tému "Finančná kultúra a dôvera" pán docent Dr. Levente Kovács,  vedúci katedry Ústavu financií...

Návšteva prezentačného centra podniku Törley

Ekonomická fakulta Univerzity J. Selyeho organizovala 24. októbra 2016 odborný výlet do do Budapešti, s cieľom návštevi prezentačného centra podniku Törley, kde sa zúčastnení mohli zoznámiť...

Prednáška Ing. Šárky Zapletelovej, PhD.

18. októbra 2016. (utorok) o 12:15 hod. v prednáškovej miestnosti č. K1 Konferenčného centra UJS prednášala v češtine Ing. Šárka Zapletalová, PhD. (Slezská univerzita v Opave...

Doplňujúce voľby - AS EF UJS - Výsledky

Doplňujúce voľby kandidátov na členstvo v Akademickom senáte Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho – Výsledky volieb ZVOLENÍ členovia doc. Ing. Péter Karácsony, PhD., Katedra ekonomiky PhDr. Zsuzsanna Gódány...

Doplňujúce voľby - AS EF UJS

Doplňujúce voľby kandidátov na členstvo v Akademickom senáte Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho Kandidáti do AS EF UJS doc. Ing. Péter Karácsony, PhD., Katedra ekonomiky Mgr. Szilárd Sánta...

Týždeň vedy a techniky v roku 2016

Týždeň vedy a techniky na Slovensku je organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným...

Pozvánka na prednášku

EF UJS Vás srdečne pozýva dňa 18. októbra 2016. (utorok) o 12:15 hod. do prednáškovej miestnosti č. K1 Konferenčného centra UJS na prednášku Ing. Šárky...

Pedagógovia Univerzity J. Selyeho členmi medzinárodného vedeckého tímu

Pod odborným vedením pána profesora Józsefa Poóra sa pedagógovia univerzity zapojili do medzinárodného vedeckého tímu v rámci viedenského výskumného projektu zameraného na analýzu modelov kompetencií...

Doktorandské štúdium

Po zápise 8 študentov na dennú a 8 študentov na externú formu štúdia sa začína vyučovanie na treťom (PhD.) stupni študijného programu Ekonomika a manažment...

Doplňujúce voľby - AS EF UJS

Akademický senát Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho vyhlasuje doplňujúce voľby kandidátov na členstvo v Akademickom senáte Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho. (2 miesta v zamestnaneckej časti) DOPLŇUJÚCE Voľby...

Výberové konanie

Dekan Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vedúceho Katedry ekonomiky, Katedry manažmentu, Katedry matematiky a informatiky.

Konferencia na tému Podpora malých a stredných podnikov

Slovensko-maďarská obchodná a priemyselná komora, Veľvyslanectvo Maďarska a OTP Banka Slovensko, a.s. organizujú konferenciu pod názvom „Podpora malých a stredných podnikov“. Miesto a čas konania konferencie: Komárno...

Zasadnutie Akademického senátu Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho

Termín: 30.09.2016 Miesto: budova Ekonomickej fakulty UJS, G313 Čas: 12:00 Program zasadnutia: Schválenie návrhov dekana na vymenovanie prodekanov Prodekan pre pedagogickú činnosť a sociálnu starostlivosť o študentov na Ekonomickej fakulte Univerzity J...

Projekt X-CULTURE

4 študentom EF UJS sa odovzdali certifikáty o aktívnej účasti v medzinárodnom projekte X-Culture. V roku 2016 sa študenti EF UJS už po siedmykrát zapojili do medzinárodného programu riešenia...

REFERÁT VIKTORA DEMINA - ĎALŠIE ŠPORTOVÉ ÚSPECHY V KANOISTIKE

27 až 29 mája boli zorganizované preteky Medzinárodnej regaty juniorov a pretekárov do 23 rokov v rýchlostnej kanoistike. Sily si došlo zmerať vyše 300 športovcov z 22...

PROMÓCIE

Na Ekonomickej fakulte sa slávnostné odovzdanie diplomov konalo v dňoch 7. a 8. júla v aule konferenčného centra UJS. Na fakulte úspešne ukončilo štúdium a...

VOĽBY DEKANA EKONOMICKEJ FAKULTY UJS

Akademický senát Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho OZNAM Na riadnom zasadnutí dňa 27.06.2016 Akademický senát Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho schválil nasledovné uznesenie: Uznesenie 27/06/2016-1 Akademický senát Ekonomickej...

III. Konferencia odborného kolégia Collegium Józsefa Eötvösa

Od 31. mája do 3. júna 2016. sa konala v Budapešti III. Konferencia odborného kolégia Collegium Józsefa Eötvösa, na ktorej našu fakultu reprezentovala Bc. Dominika...

Doktorandské štúdium študijného programu Ekonomika a manažment podniku

Doktorandské štúdium študijného programu Ekonomika a manažment podniku Termín podávania prihlášok do 10. augusta 2016 Doktorandský študijný program sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave...

VOĽBY DEKANA EKONOMICKEJ FAKULTY UJS

Kandidát na dekana Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho  RNDr. József Bukor, PhD. Ing. Zoltán Šeben, PhD. Predseda Akademického senátu EF UJS Katedra Manažmentu EF UJS e-mail: , Tel.:+421 35 3260...

VOĽBY DEKANA EKONOMICKEJ FAKULTY UJS

Vypísanie termínu volieb: 17.05.2016 Termín konania volieb dekana: 27.06.2016      Volebná komisia prijíma návrhy kandidátov na dekana fakulty od členov akademickej obce fakulty v termíne do: 31.05.2016, 12:00 Neanonymné návrhy...

Mgr. Attila Duba získal zvláštnu cenu Asociácie Rákóczi

Mgr. Attila Duba získal zvláštnu cenu poroty na súťaži vypísanej Asociáciou Rákóczi svojou prácou pod názvom „Kto som ja?“. Cenu prevzal v maďarskom parlamente 12. apríla...

POZVÁNKA

Pozývam Vás na ustanovujúce zasadnutie Akademického senátu  EF UJS, ktoré sa uskutoční 11. mája 2016 o 10.00 hod., v budove EF UJS, miestnosť č. G208     v Komárne, 09. 05...

Bc. Dominika Vlacseková na konferencii UNIDEB

Bc. Dominika Vlacseková sa zúčastnila na medzinárodnej konferencii 7-8. apríla 2016 pod názvom InterTalent UNIDEB v Debrecíne a prednášala na tému "Analýza motivačných nástrojov vybraných generácií", prezentovala...

Úspešná športovkyňa EF UJS - Tünde Koczkásová

Tünde Koczkásová je členkou Športového klubu boxu Spartak Komárno. Športové aktivity v boxe začínala pred piatimi rokmi, vytrvalými a svedomitými tréningami. Je trojnásobnou majsterkou Slovenska a...

Oznam dekana č. 2/2016

Dekan Ekonomickej fakulty UJS  vyhlasuje doplňujúce prijímacie konanie na I. stupeň štúdia pre akademický rok 2016/2017. Plánovaný počet prijatých uchádzačov na akreditované študijné programy I. stupňa...

Zvolení členovia do AS EF UJS

Zvolení členovia do AS EF UJS – zamestnanecká časť: RNDr. Zoltán Fehér, PhD.                RNDr. Ferdinánd Filip, PhD. RNDr. Štefan Gubo, PhD. Ing. Norbert Gyurián, PhD.                      PhDr. Enikő Korcsmáros Ing...

Návšteva továrne – ZWACK: rodinný podnik od roku 1790

Študenti Ekonomickej fakulty univerzity sa 27. apríla 2016 zúčastnili na prehliadke závodu Zwack v Budapešti. Rodinný podnik Zwack je známy nielen v Maďarsku, ale aj na svetovom...

VELUX Scholarship projekt - záverečné podujatie

V dňoch 7. a 8. apríla 2016 sa v Kodani konala záverečná konferencia pri príležitosti ukončenia projektu štipendijného programu VELUX Scholarship financovaného Nadáciou VELUX. Hlavným...

Zoznam kandidátov do AS EF UJS

Zamestnanecká časť – Alkalmazotti rész: RNDr. Fehér Zoltán, PhD. – Katedra matematiky a informatiky, Matematika és Informatika Tanszék RNDr. Ferdinánd Filip, PhD.  - Katedra matematiky a informatiky, Matematika és...

ÚSPECHY NAŠICH ŠTUDENTOV

Študenti úspešne reprezentujú Ekonomickú fakultu UJS na rôznych odborných a športových súťažiach. V posledných mesiacoch dosiahli naši študenti nasledujúce výsledky: 5-7. februára 2016. sa konala na...

Študentská vedecká odborná činnosť

6. apríla 2016 (v stredu) sa uskutočnilo v Konferenčnej budove UJS Univerzitné kolo Študentskej vedeckej odbornej činnosti. Študenti prezentovali svoje vedecké a odborné práce v...

Vyhlásenie volieb do Akademického senátu EF UJS

Akademický senát Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho vyhlasuje riadne voľby do zamestnaneckej a študentskej časti Akademického senátu Ekonomickej fakulty V súlade so Zásadami volieb do Akademického senátu EF...

Oznam dekana

Dekan Ekonomickej fakulty UJS, RNDr. József Bukor, PhD. udeľuje dekanské voľno na deň 24. marca 2016. (štvrtok).

III. Súťaž v príprave podnikateľského plánu - finále

Finále súťaže pre študentov stredných škôl s názvom III. ŠUŤAŽ V PRÍPRAVE PODNIKATEĽSKÉHO PLÁNU organizovaná pod záštitou dekana EF UJS RNDr. Józsefa Bukora, PhD. Ekonomickou...

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE AS EF UJS

22. marca 2016 o  9.00, budova EF G208 PROGRAM: 1. Výročná správa o činnosti EF UJS za rok 2015 2. Výročná správa o činnosti AS EF UJS za rok 2015 3...

Správa z II. Karpatskokotlinskej Ekonomickej Konferencie – „Možnosti spolupráce …

11 a 12. februára 2016. sa už druhý krát zúčastnili vyučujúci Ekonomickej fakulty UJS (Prof. Dr. Andrea Bencsik, CSc., Prof. Dr. László Józsa, CSc., Ing...

Národný štipendijný program Slovenskej republiky

Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné...

Pozvánka

Vážení členovia Akademickej obce EF UJS! Pozývám Vás na rokovanie Akademického senátu EF UJS, ktoré sa uskutoční dňa 10. februára 2016 v miestnosti G 208. Program rokovania: 1...

PREZENTÁCIA PUBLIKÁCIE „PÉNZ, PÉNZ, PÉNZ” („PENIAZE, PENIAZE, PENIAZE”)

16. decembra 2015 (v stredu) o 10:00 hod. sa uskutočnila v miestnosti č. K7, v Konferenčnej budove Univerzity J. Selyeho prezentácia informačnej pod názvom „PÉNZ, PÉNZ...

Medic Network Workshop

V dňoch 25-27. novembra 2015 sa z Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho zúčastnili Ing. Renáta Machová, PhD, PhDr. Enikő Korcsmáros a Mgr. Tímea Rigó na...

Podnikanie v konkurenčnom prostredí

V rámci Týždňa vedy a techniky Ekonomická fakulta Univerzity J. Selyeho dňa 09. novembra 2015 organizovala už 2. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Podnikanie v konkurenčnom prostredí“. V rámci druhého...

Týždeň vedy a techniky na Ekonomickej fakulte

V rámci Týždňa vedy a techniky sa na Ekonomickej fakulte uskutočnia nasledujúce vedecké podujatia: Na medzinárodnej vedeckej konferencii pod názvom „Podnikanie v konkurenčnom prostredí” sa uskutoční...

Súťaž v príprave podnikateľského plánu - výzva

Ekonomická fakulta Univerzity J. Selyeho so Študentskou Samosprávou EF UJS už po tretí krát vyhlasuje súťaž pre študentov stredných škôl pod názvom PRÍPRAVA PODNIKATEĽSKÉHO PLÁNU. Prihlásiť sa do súťaže...

Nová webová stránka fakulty

Spustili sme novú webovú stránku Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho. Prajeme Vám príjemné prehliadanie našich stránok! Stará webová stránka fakulty je aj naďalej dostupná kliknutím...

Gyárlátogatás – Herendi porcelánmanufaktúra - Návšteva porcelánovej manufaktúry …

Egyetemünk Gazdaságtudományi Karának hallgatói gyárlátogatáson vettek részt a Herendi Porcelánmanufaktúrában 2015. október 16-án. A Magyarországon és világszerte ismert manufaktúra porcelán termékei alapvetően három csoportba sorolhatók:...

Dekanské voľno

Dekan Ekonomickej Fakulty UJS, RNDr. József Bukor, PhD. udeľuje na deň 2. novembra 2015 (pondelok) dekanské voľno pre študentov fakulty.

Súťaž - Slovensko-Maďarský startup roka

Slovensko-maďarská obchodná a priemyselná komorav spolupráci so spoločnosťami SLOVNAFT, a.s., a OTP Banka Slovensko, a.s. spustili súťaž o najlepší Slovensko—maďarský startup roka 2015. Cieľom súťaže je finančne podporiť najlepšie nápady a inovácie podnikateľov pôsobiacich...

Návšteva továrne – PORCELÁNOVÁ MANUFAKTÚRA HERENDI: TRADÍCIA A INOVÁCIA

Študenti Ekonomickej fakulty univerzity sa 16. októbra 2015 zúčastnili na prehliadke Porcelánovej manufaktúry Herendi. Produkty svetoznámej manufaktúry je možné rozdeliť do troch skupín: figúrky, servisné...

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.