VOĽBY KANDIDÁTA NA DEKANA FAKULTY EKONÓMIE A INFORMATIKY UNIVERZITY J. SELYEHO

Akademický senát Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho
 
OZNAM
 
Akademický senát Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho na svojom zasadnutí dňa 01.03.2021 schválil nasledovné uznesenie:
 
Uznesenie 01/03/2021-1 
Akademický senát Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho zvolil kandidáta na dekana Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho menom Dr. habil. RNDr. Peter Csiba, PhD.               
 
01.03.2021, Komárno                                                                                                      
Ing. Zoltán Šeben, PhD.
predseda AS FEI UJS

VOĽBY KANDIDÁTA NA DEKANA FAKULTY EKONÓMIE A INFORMATIKY UNIVERZITY J. SELYEHO

Kandidát na dekana

Dr. habil. RNDr. Peter Csiba, PhD.

Vzhľadom na ohrozenie verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19, spôsobený koronavírusom, sa z predvolebného zhromaždenia zabezpečí verejný priamy prenos sprístupnený na webovej stránke: https://gik.ujs.sk/volbydekana2021/

Kandidát na dekana prednesie svoj program v priamom prenose.


Akademický senát Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho vypisuje voľby kandidáta na dekana Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho.

Voľby kandidáta na dekana fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho

Vypísanie termínu volieb: 11.01.2021
Termín konania volieb: 01.03.2021  

Volebná komisia prijíma návrhy kandidátov na dekana fakulty od členov akademickej obce Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho v termíne do: 25.01.2021

Neanonymné návrhy sa podávajú písomne v zalepenej obálke cez podateľňu univerzity adresované predsedovi volebnej komisie. Vzhľadom na ohrozenie verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 sa odporúča podať návrhy cez poštu, alebo priamo do schránky pri vchode budovy Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho. Na obálke uveďte: Voľby dekana FEI UJS – neotvárať.

Volebná komisia požiada navrhnutých kandidátov o písomný súhlas s kandidatúrou do jedného týždňa t.j. 01.02.2021 po uplynutí obdobia odovzdávania návrhov na kandidatúru dekana. Kandidát, ktorý nesúhlasí so svojou kandidatúrou, nie je  zaradený do volieb.

Zverejnenie zoznamu navrhnutých kandidátov na dekana fakulty, ktorí vyjadrili súhlas s kandidatúrou: 22.02.2021

Kandidáti na dekana sa predstavia akademickej obci fakulty so svojim programom na predvolebnom zhromaždení. Predvolebné zhromaždenie členov akademickej obce fakulty s kandidátmi na dekana fakulty sa uskutoční v deň konania volieb dekana o 09:00 hod.

Výsledky volieb kandidáta na dekana fakulty oznámi predseda volebnej komisie do 24 hodín od termínu konania volieb dekana predsedovi akademického senátu fakulty a na úradných výveskách Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho.

Päťčlenná volebná komisia:

Traja členovia za zamestnaneckú časť: Ing. Zoltán Šeben, PhD. (predseda), doc. RNDr. Ferdinánd Filip, PhD., RNDr. Štefan Gubo, PhD.

Dvaja členovia za študentskú časť: Mgr. Barnabás Szabó, Mgr. Adam Páldi

Formulár k návrhu kandidáta tu

Ing. Zoltán Šeben, PhD.
Fakulta ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho
Katedra manažmentu
Hradná 167/21
945 01 Komárno
e-mail: , Tel.:+421 35 3260 639, miestnosť G 311

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.