DOPLŇUJÚCE VOĽBY KANDIDÁTOV NA ČLENSTVO V AKADEMICKOM SENÁTE FAKULTY EKONÓMIE A INFORMATIKY UNIVERZITY J. SELYEHO

ZVOLENÍ ČLENOVIA

Ing. Ondrej Takáč, PhD., Katedra informatiky
Mgr. Tibor Zsigmond, Katedra manažmentu
Ing. Zoltán Šeben, PhD.
Predseda Volebnej komisie


ZOZNAM KANDIDÁTOV  DO AS FEI UJS

Dr. habil. Ing. Péter Karácsony, PhD., Katedra ekonomiky
Mgr. Dávid Szabó, PhD., Katedra manažmentu
Ing. Ondrej Takáč, PhD., Katedra informatiky
Mgr. Tibor Zsigmond, Katedra manažmentu


Akademický senát Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho vyhlasuje doplňujúce voľby kandidátov na členstvo v Akademickom senáte Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho.

(2 miesta v zamestnaneckej časti)

DOPLŇUJÚCE VOĽBY KANDIDÁTOV NA ČLENSTVO V AKADEMICKOM SENÁTE FAKULTY EKONÓMIE A INFORMATIKY UNIVERZITY J. SELYEHO

Vypísanie volieb: 01.04.2021

Dátum a miesto konania volieb: 12.05.2021, 00:00-24:00 hod., AIS2

Neanonymné návrhy kandidátov za zamestnaneckú časť akademickej obce Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho môžu predkladať členovia zamestnaneckej časti akademickej obce Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho predsedovi volebnej komisie Akademického senátu Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho písomne cez podateľňu Univerzity J. Selyeho. Súčasťou návrhu je aj písomný súhlas s kandidatúrou. Ak návrhová listina neobsahuje písomný súhlas kandidáta s kandidatúrou, považuje sa za neplatnú. Predkladanie návrhov sa uskutočňuje najneskôr desať (10) pracovných dní pred dňom konania volieb, t.j. do. 29.04.2021, 12:00.

Zverejnenie zoznamu kandidátov: 05.05.2021

Výsledky doplňujúcich volieb kandidátov na členstvo do Akademického senátu Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho vyhlási predseda volebnej komisie. Výsledky zverejní 13.05.2021 na oficiálnych výveskách a webovej stránke Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho.

Volebná komisia:

Ing. Zoltán Šeben, PhD. (predseda), doc. RNDr. Ferdinánd Filip, PhD., Mgr. Barnabás Szabó

Formulár k návrhu kandidáta tu

Ing. Zoltán Šeben, PhD.
Predseda volebnej komisie
Fakulta ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho
Katedra manažmentu
Hradná 167/21
945 01 Komárno

Ing. Zoltán Šeben, PhD.
predseda AS FEI UJS

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.