Katedra ekonomiky

Úvodné slovo vedúcej katedry

Srdečne Vás vítam v mene zamestnancov Katedry ekonomiky Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho na webovej stránke katedry! Činnosť zamestnancov zaradených na katedre môžeme rozdeliť na tri väčšie skupiny. Prvou činnosťou zamestnancov katedry je zabezpečenie vyučovania predmetov vyučovaných  v rámci akreditovaných študijných programoch realizovaných na Fakulte ekonómie a informatiky UJS. Zamestnanci katedry vyučujú najmä predmety, ktoré študentom poskytujú základné poznatky v oblasti ekonomiky a podnikového hospodárstva, poskytujú poznatky o externom prostredí a o legislatívnom pozadí fungovania podnikaní (hospodárske právo, účtovníctvo), poskytujú špecifické vedomosti z oblasti spoločenských vied (napr. dejiny hospodárstva, sociológia, základy fungovania EÚ) alebo pripravujú na zrozumiteľnú komunikáciu ekonomických otázok a riešenie ekonomických otázok vedeckými metódami (odborná ekonomická komunikácia, tvorba prezentácií, metódy výskumu).

Ďalšiu časť činností zamestnancov zaradených na Katedre ekonomiky tvorí výskum. Kolegovia katedry vytvárajú nové výskumné výsledky najmä riešením výskumných projektov realizovaných na fakulte/univerzite alebo v rámci medziinštitucionálnej spolupráce. Treťou hlavnou časťou činnosti zamestnancov katedry je publikácia nových výsledkov získaných prostredníctvom výskumnej činnosti. Táto činnosť sa uskutočňuje vydávaním vedeckých diel, výskumných správ,  publikáciou vo vedeckých časopisoch a prednáškami na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách. Vyučovanie predmetov podporujú zamestnanci katedry prípravou vysokoškolských učebníc a skrípt. Hlavnou úlohou katedry je napĺňanie poslania Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho, ku ktorej katedra prispieva vykonávaním horeuvedených činností.

PhDr. Korcsmáros Enikő, PhD. – vedúca katedry

Osobná stránka

Denné štúdium
Mgr. Szilárd Szigeti
Mgr. Adam Páldi
PhDr. Zsuzsanna Gódány
Mgr. Henrieta Cziborová
Mgr. Barnabás Szabó
 

Externé štúdium
Mgr. Tímea Madarász
Ing. Krisztína Gaál
Ing. Anna Molnárová
Mgr. Ján Morvai

Úspešná účasť doktorandky Mgr. Veroniky Ferenczovej na 10. GIMAC konferencií v Turecku

Mgr. Veronika Ferenczová, doktorandka 2. ročníka Katedry ekonomiky Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho sa úspešne zúčastnila na 10. ročníku Globálnej Islamskej Konferencií (GIMAC) v Turecku, v meste Alanya 23-25. apríla 2019. Doktorandka so svojou prednáškou na tému  "Comparison of Hungarian and Arabic business culture" až natoľko zaujala odbornú porotu, že  sa umiestnila na 3. mieste v kategórií najlepších štúdií.


Doktorandka Katedry ekonomiky PhDr. Erika Seres Huszárik dňa 25. októbra 2018 úspešne obhájila svoju dizertačnú prácu s názvom „Analýza činiteľov vplývajúcich na vzťah medzi reklamnými agentúrami a ich klientmi na Slovensku a v Maďarsku“. Podrobnosti o obhajobe viď. TU

Veronika Ferenczova doktorandka Katedry ekonomiky získala štipendium súčasného programu Collegium Talentum pre akademický rok 2018/2019. Úlohou programu je podporovať maďarských intelektuálov žijúcich v zahraničí.

 

Adresa:

Univerzita J. Selyeho – Fakulta ekonómie a informatiky
Hradná ul. 21. P.O. BOX 54. 945 01, Komárno, Slovensko

 

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.