Katedra matematiky

Vítame Vás na stránke Katedry matematiky a informatiky Univerzity J. Selyeho!

Katedra matematiky a informatiky vznikla 1.septembra 2011 na základe uznesenia Akademického senátu EF UJS zlúčením katedier informatiky a matematiky, ktoré boli od roku 2004 súčasťami Pedagogickej Fakulty a Ekonomickej fakulty UJS.

Naša katedra zabezpečuje vzdelávanie v predmetoch matematiky a informatiky v študijných odboroch podnikové hospodárstvo a manažment, aplikovaná informatika, učiteľstvo akademických predmetov matematika a informatika, predškolská a elementárna pedagogika a v predmetoch spoločného základu pedagogických disciplín.

Popri vzdelávacej činnosti venujeme značnú pozornosť príprave vysokoškolských učebných materiálov, zúčastňujeme sa na vedeckých konferenciách, sympóziách. Výskumná činnosť katedry sa uskutočňuje najmä v oblasti teórie čísel, matematickej analýzy, implementácie interaktívnych softvérov do vyučovania matematiky, taktiež v oblasti didaktiky matematiky a didaktiky informatiky, vyučovania programovania podporovaného animáciami, v tvorbe aplikácií, v oblasti robotiky a navigácií. Naši kolegovia sa aktívne zapájajú do riešenia domácich aj zahraničných projektov.

V Komárne, 1. 02. 2017.
Dr. habil. RNDr. Csiba Peter, PhD.
vedúci katedry

Doc. RNDr. Filip Ferdinánd, PhD.
Osobná stránka

Inteligentné robotické centrum  (Intelligent RoboTics Center)

Inteligentný robotický centrum pod vedením prof. Dr. Annamária Várkonyiné Kóczy, DSc. bol vybudovaný vďaka úspešnej realizácie projektu OPVaV-2015/1.1/03-SORO s názvom „Modernizácia a skvalitnenie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja UJS v oblasti nanotechnológie a inteligentného priestoru“ v roku 2015. Inteligentný robotický centrum je na Katedre matematiky a informatiky, umiestnený na prvom poschodí Dôstojníckeho pavilónu v Komárne.

Hlavým cieľom Inteligentného robotického centra EF UJS je realizácia výskumu a vývoja pomocou existujúcej infraštruktúry centra v nasledovných oblastiach: inteligentná robotika, inteligentný priestor (Ispace), eto-robotika (ETOSPACE), komunikácia medzi človekom a strojom, autonómne roboty (AUTOR), spolupráca robotických systémov, leteckých systémov/vozidiel (UAS/UAV), snímanie, spracovanie a vyhodnocovanie 2D a 3D obrazov, počítačové videnie (3DVis),  bezpečnosť dopravy a vozidiel a výskum zameraný na databázové systémy, dátové štruktúry a na spracovanie informácií pomocou CLOUDu.

Zároveň na báze existujúcej infraštruktúre so zabezpečením ďalších špeciálnych prístrojov a softvérov bude možné rozšíriť výskum aj do ďalších oblastí priorít RIS3, napr. so spracovaním a vyhodnocovaním počítačového videnia obrazov aj v reálnom čase možnosť využitia v biomedicíne a biotechnológii.

Asistentka Katedry matematiky a informatiky

Edita Lami


Osobná stránka


Adresa:

Univerzita J. Selyeho - Ekonomická fakulta
Elektrárenská 2. P.O. BOX 54. 945 01, Komárno, Slovensko

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.