Doktorandské štúdium

Podľa §56 a §57 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) zverejňuje Ekonomická fakulta Univerzity J. Selyeho (ďalej len „EF UJS“) nasledovné podmienky prijatia na doktorandské štúdium v akademickom roku 2019/2020:

Forma štúdia: denná a externá

Informácie o vyučovacích jazykoch: maďarský

Termín podávania prihlášok: do 30. júna 2019 (denná aj externá forma štúdia)

EF UJS preferuje prihlášku podanú elektronickou formou. Elektronická prihláška sa podáva prostredníctvom Akademického informačného systému UJS a je dostupná na adrese https://e-prihlaska.ujs.sk.

Študijné programy EF UJS tretieho stupňa štúdia v akademickom roku 2019/2020

Študijný program

Študijný odbor

Forma štúdia

Štandardná dĺžka štúdia

Plánovaný počet prijatých

Ekonomika a manažment podniku

3.03.16 Ekonomika a manažment podniku

denná

3 roky

2

Ekonomika a manažment podniku

3.03.16 Ekonomika a manažment podniku

externá

4 roky

4

 

Ak je študent prijatý na štúdium v externej forme štúdia, je povinný podľa §92 zákona uhrádzať školné v každom začatom roku štúdia, ktorého výšku stanovuje platná smernica rektora.

Základné a ďalšie podmienky prijatia na doktorandské štúdium

Základnou podmienkou prijatia na štúdium v študijnom programe doktorandského štúdia je absolvovanie študijného programu druhého stupňa a úspešné absolvovanie prijímacej skúšky.

Ďalšou podmienkou prijatia na doktorandské študijné programy je doručenie podpísanej prihlášky na kontaktnú adresu fakulty so všetkými požadovanými prílohami najneskôr do 10 pracovných dní po uplynutí lehoty na podanie prihlášky.

Povinné prílohy:

  1. štruktúrovaný životopis,
  2. úradne overená fotokópia dokladov (len v prípade absolventov iných vysokých škôl) o absolvovaní štúdia 2. stupňa (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške), fotokópia dodatku k diplomu,
  3. návrh projektu dizertačnej práce v 3 exemplároch,
  4. zoznam doteraz publikovaných vedeckých a odborných prác k vybranej téme dizertačnej práce.

Uchádzač v prihláške na doktorandské štúdium uvedie:

  1. osobné údaje podľa § 73 ods. 2 zákona,
  2. študijný program,
  3. vybranú tému dizertačnej práce,
  4. zvolenú formu doktorandského štúdia.

Podmienky prijatia zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké, ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky. V zahraničí získané vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa je potrebné uznať. Uznanie dokladov o vzdelaní upravuje § 33-35 a §39 Zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podrobnosti o uznaní dokladov o vzdelaní sa nachádzajú na stránke http://ujs.sk/sk/studium/uznavanie-dokladov-o-vzdelani.html.

Spôsob prihlasovania sa na štúdium

Uchádzač sa môže prihlásiť aj na viac študijných programov, musí však podať samostatnú prihlášku zvlášť na každý študijný program a zaplatiť poplatok za každú prihlášku. Podrobné informácie k vyplneniu a podaniu prihlášky sú dostupné na stránke http://ujs.sk/sk/prihlaska.html.

Prijímacia skúška

Prijímacia skúška sa uskutočňuje pred komisiou zostavenou pre uskutočnenie prijímacieho pohovoru (ďalej len „komisia“). Komisia pozostáva z predsedu a najmenej dvoch členov z odborovej komisie pre doktorandské štúdium, ktorých na návrh predsedu Odborovej komisie menuje dekan.

Komisia hodnotí výsledok prijímacej skúšky na neverejnom zasadaní. Obsahom prijímacej skúšky je znalosť príslušnej problematiky zvoleného študijného programu a prezentácia návrhu projektu dizertačnej práce. Uchádzač o štúdium je povinný návrh dizertačnej práce vopred konzultovať s tým vyučujúcim, ktorý vypísal uchádzačom zvolenú tému dizertačnej práce. Súčasťou prijímacej skúšky je aj overenie znalosti svetového jazyka (anglický jazyk, nemecký jazyk alebo ruský jazyk), ktorá umožňuje samostatné štúdium zahraničnej literatúry.

Pri určení poradia uchádzačov o štúdium sa prihliada aj na kvalitu ich návrhu projektu dizertačnej práce, ako aj na doterajšiu odbornú publikačnú činnosť uchádzača a na výsledky jeho inej odbornej činnosti (napr. výsledky v súťažiach študentských vedeckých a odborných prác) a pod.

O priebehu prijímacej skúšky sa vyhotoví zápisnica obsahujúca výsledky prijímacej skúšky. Predseda komisie predkladá poradie uchádzačov o štúdium podľa ich umiestnenia na prijímacej skúške dekanovi.

Dekan rozhoduje o prijatí uchádzačov o štúdium na základe odporúčania komisie pre prijímacie skúšky. Dekan v rozhodnutí prijatým uchádzačom súčasne potvrdí školiteľa. Oznámenie o prijatí/neprijatí dostane uchádzač vo forme poštovej zásielky (listu) do vlastných rúk.

V prípade neprijatia uchádzača na dennú formu doktorandského štúdia pre nedostatok miesta, môže fakulta uchádzačovi ponúknuť štúdium na inej forme štúdia.

Dátum prijímacieho pohovoru v prípade študijného programu Ekonomika a manažment podniku: 23. august 2019

Uplatnenie absolventov

Absolvent ovláda vedecké metódy základného i aplikovaného výskumu v oblasti ekonomiky a manažmentu podniku. Dokáže definovať problémy, analyzovať ekonomické a manažérske javy a procesy v podniku, zovšeobecňovať získané poznatky a prispievať k rozvoju ekonomickej teórie a manažérskej praxe. Absolvent doktorandského štúdia študijného odboru Ekonomika a manažment podniku získa vzdelanie tretieho stupňa s uplatnením vo výskume (ako výskumník alebo VŠ učiteľ). Absolvent sa uplatní všade, kde je potrebná vedecká práca v oblasti ekonomiky a manažmentu, ako vedúci alebo člen tvorivého tímu vo verejnom alebo súkromnom sektore, v priemysle, v podnikoch z rôznych oblastí výroby a služieb.

Legislatívna úprava doktorandského štúdia a dokumenty

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Všeobecné zásady doktorandského štúdia Univerzity J. Selyeho

Návrh projektu dizertačnej práce

 

Ďalšie informácie
Mgr. Erika Csomor
Študijné oddelenie EF UJS
E-mail: 

 

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.