Doktorandské štúdium

Podľa §56 a §57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) zverejňuje Ekonomická fakulta Univerzity J. Selyeho (ďalej len „EF UJS“) nasledovné podmienky prijatia na doktorandské štúdium v dennej a externej forme študijného programu Ekonomika a manažment podniku v študijnom odbore 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku.

Forma štúdia: denná a externá

Stupeň štúdia: 3.

Štandardná dĺžka štúdia v rokoch: 3 r. (denná forma) a 4.r. (externá forma)

Udelený akademický titul po absolvovaní študijného programu: PhD.

Informácie o vyučovacích jazykoch: maďarský

Plánovaný počet prijatých uchádzačov na dennú formu štúdia: 3
Plánovaný počet prijatých uchádzačov na externú formu štúdia: 5

Ak je študent prijatý na štúdium v externej forme štúdia, je povinný podľa §92 zákona uhrádzať školné v každom začatom roku štúdia, ktorého výšku stanovuje platná smernica rektora.

Podmienky prijatia na doktorandské štúdium

Základnou podmienkou prijatia na štúdium v študijnom programe doktorandského štúdia je absolvovanie študijného programu druhého stupňa a úspešné absolvovanie prijímacej skúšky.

Ďalšou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je doručenie prihlášky v tlačenej forme (aj v prípade podania elektronickej prihlášky) na adresu fakulty so všetkými požadovanými náležitosťami.

Termín podania prihlášky: 30. 06. 2018

Elektronická prihláška: https://e-prihlaska.ujs.sk

V prihláške na doktorandské štúdium uchádzač uvedie:

 1. osobné údaje podľa § 73 ods. 2 zákona,
 2. študijný program,
 3. vybranú tému dizertačnej práce,
 4. zvolenú formu doktorandského štúdia.

K prihláške uchádzač priloží:

 1. životopis,
 2. úradne overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia (2. stupňa):
  • diplom,
  • vysvedčenie o štátnej skúške,
  • dodatok k diplomu,
 3. návrh projektu dizertačnej práce v 3 exemplároch,
 4. zoznam doteraz publikovaných vedeckých a odborných prác.

Prijímacia skúška

Prijímacia skúška sa uskutočňuje pred komisiou zostavenou pre uskutočnenie prijímacieho pohovoru (ďalej len „komisia“). Komisia pozostáva z predsedu a najmenej dvoch členov, ktorých na návrh predsedu Odborovej komisie menuje dekan.

Komisia hodnotí výsledok prijímacej skúšky na neverejnom zasadaní. Obsahom prijímacej skúšky je znalosť príslušnej problematiky zvoleného študijného programu a prezentácia návrhu projektu dizertačnej práce. Uchádzač o štúdium je povinný návrh dizertačnej práce vopred konzultovať s tým vyučujúcim, ktorý vypísal uchádzačom zvolenú tému dizertačnej práce. Súčasťou prijímacej skúšky je aj overenie znalosti svetového jazyka (anglický jazyk, nemecký jazyk alebo ruský jazyk), ktorá umožňuje samostatné štúdium zahraničnej literatúry.

Pri určení poradia uchádzačov o štúdium sa prihliada aj na kvalitu ich návrhu projektu dizertačnej práce, ako aj na doterajšiu odbornú publikačnú činnosť uchádzača a na výsledky jeho inej odbornej činnosti (napr. výsledky v súťažiach študentských vedeckých a odborných prác) a pod.

O priebehu prijímacej skúšky sa vyhotoví zápisnica obsahujúca výsledky prijímacej skúšky. Predseda komisie predkladá poradie uchádzačov o štúdium podľa ich umiestnenia na prijímacej skúške dekanovi.

Dekan rozhoduje o prijatí uchádzačov o štúdium na základe odporúčania komisie pre prijímacie skúšky. Dekan v rozhodnutí prijatým uchádzačom súčasne potvrdí školiteľa. Oznámenie o prijatí/neprijatí dostane uchádzač vo forme poštovej zásielky (listu) do vlastných rúk.

V prípade neprijatia uchádzača na dennú formu doktorandského štúdia pre nedostatok miesta, môže fakulta uchádzačovi ponúknuť štúdium v externej forme doktorandského štúdia.

Dátum prijímacieho pohovoru: 24. august 2018

Uplatnenie absolventov

Absolvent ovláda vedecké metódy základného i aplikovaného výskumu v oblasti ekonomiky a manažmentu podniku. Dokáže definovať problémy, analyzovať ekonomické a manažérske javy a procesy v podniku, zovšeobecňovať získané poznatky a prispievať k rozvoju ekonomickej teórie a manažérskej praxe. Absolvent doktorandského štúdia študijného odboru Ekonomika a manažment podniku získa vzdelanie tretieho stupňa s uplatnením vo výskume (ako výskumník alebo VŠ učiteľ). Absolvent sa uplatní všade, kde je potrebná vedecká práca v oblasti ekonomiky a manažmentu, ako vedúci alebo člen tvorivého tímu vo verejnom alebo súkromnom sektore, v priemysle, v podnikoch z rôznych oblastí výroby a služieb.

Legislatívny rámec doktorandského štúdia

§ 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Podmienky prijatia na doktorandské štúdium na Ekonomickej fakulte Univerzity J. Selyeho pre akademický rok 2018/2019

Všeobecné zásady doktorandského štúdia Univerzity J. Selyeho

Návrhy tém dizertačných prác na akademický rok 2018/2019

Návrh projektu dizertačnej práce

Ďalšie informácie

Mgr. Erika Csomor
Študijné oddelenie EF UJS
E-mail: 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.